Colata és aquell lloc on tornem cada any, en Montaverner, al bell mig de la Vall d'Albaida.
Però aquesta Colata virtual, aquest bloc, vol ser una visió de les coses des d'un altre punt de mira: perifèric, personal i escèptic.
Avant! Esteu convidats.

dissabte, 22 de setembre de 2007

CampsadesMan president Camps:


I do not understand, when vuecencia has these occurrences or improvisations, so fearless, because the people become frightened. Which courage, which wit on to affirm that we will have to make the impartició of the Education for the Citizenship in English. If in all your decisions, those that come out publicly and those that you hide, you manifest the same wisdom, aviats we go.

It is not necessary that you take that the Valencian teaching staff is not prepared for not imparting any subject in this imperial language into account. And ithe is not prepared because, one of the direct fruits of your formalitymanagement of government, is that the Official Schools of Languages do not give reach for so much demand, with obsolete infrastructures. And I can give direct witness.

Maybe here it is necessary to indicate like in Catalonia (yes, the Catalan devil!) the Government has ordered, in order to enable the teaching staff in English, that the Catalan EOI reserve 12.000 postssquares for the and the teachers.

I do not want to insist on the subject, because the destrellat is so huge, that there are not adjectives for qualifying them.

By the way, in order to preach with the example, I believe that you should begin by subjecting all your counselors (and you included, at the head) toin objective evidencetests of training in the use of the English, of the Valencian and also of the Castilian, in order to the trilingüisme. Like this all the citizenship couldmight check out the nivellàs of itshishertheir currentup-to-date leaders, with a touch of humor, that always goes well.


Naturalment, a causa del meu dèficit en aquest idioma, m’he atrevit a usar el traductor automàtic de la Generalitat de Catalunya (xe, mecatxis!)


I ho traduïsc ací baix, per a la 'plebs valentinae':Campsades

Senyor president Camps:

No entenc, quan vuecencia té aquestes ocurrències o improvisacions, tan agosarades, perquè la gent s’espanta. Quina valentia, quin enginy en afirmar que la impartició de l’Educació per a la Ciutadania l’haurem de fer en anglès. Si en totes les vostres decisions, les que surten a la llum pública i les que amagueu, manifesteu el mateix seny, aviats anem.
No cal que tingueu en compte que el professorat valencià no està preparat per impartir en aqueix idioma imperial cap assignatura. I no està preparat perquè, un dels fruits directes de la vostra gestió de govern, és que les Escoles Oficials d’Idiomes no donen abast per a tanta demanda, amb infrastructures obsoletes. I en puc donar testimoni directe.
Potser aquí cal indicar com a Catalunya (sí, el dimoni català!) el Govern ha disposat, per tal de capacitar en anglès el professorat, que les EOI catalanes reserven 12.000 places per als i les mestres.
No vull insistir en el tema, perquè el destrellat és tan enorme, que no n’hi ha adjectius per qualificar-les.
Per cert, per tal de predicar amb l’exemple, crec que hauríeu de començar per sotmetre tots els vostres consellers ( i vós inclòs, al capdavant) a proves objectives de capacitació en l’ús de l’anglès, del valencià i també del castellà, de cara al trilingüisme. Així tota la ciutadania podria comprovar el nivellàs dels seus actuals dirigents, amb un toc d’humor, que sempre va bé.